dobrodošli pri nas …

Obvestilo o izpisu in o poletni rezervaciji:

  • Izpis otroka iz vrtca:

O izpisu otroka je potrebno vrtec pisno na obrazcu obvestiti vsaj 15 dni pred nameravanim izpisom. Petnajst dnevni rok za izpis začne teči z dnem prejema izpisnice. Izpisnico oddate strokovnim delavcem vrtca (vzgojiteljem oz. pom. vzgojitelja) ali v tajništvu vrtca.

Prosimo, da izpisnice prinašate v dveh izvodih. En izvod izpisnice podpisane s strani strokovnega delavca obdrži vrtec in služi za obračun, drugi izvod pa ostane vam oz. ga pošljete na CSD. Starši, ki izpisujete starejšega otroka in mlajši ostaja vključen v vrtec morate o izpisu  v 8 dneh obvestiti pristojni CSD. O izpisu edinega otroka vključenega v vrtec izpisa ni potrebno sporočati na CSD.

 

  • Koriščenje poletne rezervacije:

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljate rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.

Primer pravilno izpolnjene poletne rezervacije:

  • od 23.6. do 22.8. – dva meseca, rezervacija je koriščena v celoti;
  • od 23.6. do 10.8. – en mesec in 19 dni, rezervacija je koriščena v celoti;
  • od 23.6. do 22.7. – en mesec in lahko kasneje še koristite en mesec;
  • od 23.6. do 23.7. – en mesec in en dan – rezervacija je koriščena v celoti.

 

Starši ste rezervacijo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Obrazec oddate strokovnim delavcem ali v tajništvu vrtca. Vnos v e-asistenta ni dovolj za obračun.

Rezervacijo lahko koristite v skupnem trajanju največ 2 meseca letno. Za rezervacijo starši plačate 30 % od z odločbo določenega dohodkovnega razreda brez dodatnih olajšav.

Starši lahko uveljavljate rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Starši otrok, ki imate stalno bivališče izven MOL lahko koristite rezervacije pod pogoji, ki jih predpisuje vaša občina.

Obrazca dobite na spletni stani vrtca, na upravi vrtca in pri strokovnih delavcih.

 

Dodatne informacije dobite pri Jelki Nadlišek na tel. 01/2445-250 oz. na spletnem naslovu: oskrbnine@vrtec-vrhovci.si

 

Ljubljana, 4. 6. 2024

Accessibility