dobrodošli pri nas …

Svet zavoda

Svet zavoda

Vrtec ima Svet zavoda, ki deluje v skladu z 48.členom ZOFVI. Svet zavoda je sestavljen iz predstavnikov sveta staršev (3 člani), ustanovitelja (3 člani) ter predstavnikov delavcev vrtca (5 članov). Predsednica sveta je Sonja Sedej. 

Sestane se približno 3x letno ter po potrebi.
Svet zavoda ima naslednje naloge:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njihovi uresničitvi,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otroka in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezantivni sindikat zaposlenih in svet staršev.

Dodaj odgovor

Accessibility