dobrodošli pri nas …

VPISI OTROK V NOVO ŠOLSKO LETO 2023/24

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 1. do 15. marca 2023.

Vlogo za vpis morajo oddati:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2022/23 in še potrebujejo vrtec
  • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

 Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

  • prinesejo osebno na upravo Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana
  • pošljejo priporočeno po redni pošti,
  • pošljejo skenirano vlogo na uradni elektronski naslov vrtca: tajnistvo@vrtec-vrhovci.si

OPOZORILO:  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51. a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.  Če otrok ni cepljen iz drugih osebnih razlogov staršev ali skrbnikov, ga vrtec ne sme sprejeti.

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. do 6. aprila 2023. Po zasedanju komisij bodo staršem 11. aprila 2023  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec, oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

Na vlogi je zaradi boljše preglednosti dodana nova točka PREDNOSTNI SPREJEM, kjer starši označijo razlog po 20. čl. Zakona o vrtcih, po katerem ima otrok prednostni sprejem. V tem primeru je  vlogi potrebno obvezno priložiti individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo (otrok s posebnimi potrebami) ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

V primeru, da starši v šolskem letu 2023/24 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

VLOGE ZA VPIS V VRTEC 2023/24

Vloga za vpis 2023/24 za neposredno vnašanje

Vloga za vpis 2023/24 pdf

 

Accessibility