dobrodošli pri nas …

Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je bil oblikovan Svet staršev. 


V njem je 30 članov. Vsak oddelek ima predstavnika, ki je bil izbran na oddelčnem roditeljskem sestanku. Sestaja se na skupnih sejah ter na pobudo posameznikov tudi ločeno po posameznih enotah.
Svet staršev po zakonu (66. člen ZOFVI) obravnava naslednje naloge:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izob. problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izob. delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca.

 

Predsednik sveta staršev je g. Damijan Dimic.

 

 

Dodaj odgovor

Accessibility