dobrodošli pri nas …

Vpis otrok

Vpis otrok

7V Vrtcu Vrhovci želimo staršem in otrokom kar najbolj olajšati vstop v vrtec.

Največ novi otrok sprejemamo septembra, ko oblikujemo nove oddelke, sicer pa otroke v oddelke vključujemo vse leto, seveda tja, kjer je še prostor.

Obrazec za sprejem otroka v vrtec je enoten za vse ljubljanske vrtce. Dobite ga na spletnih straneh MOL-a in v meniju Obrazci. Izpolnjen obrazec oddate na sedež Vrtca Vrhovci na naslov Vrhovci cesta XIX/10.

Če želite otroka vključiti v vrtec septembra, morate vlogo oddati do 15. marca tekočega leta. V primeru, da imamo več prijav kot prostih mest, o sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec.

O rešitvi vloge vas iz vrtca pisno obvestimo. Če je otrok sprejet, vas povabimo k podpisu Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri zdravniku. Pediater izda potrdilo o pregledu. Vzgojiteljici ga predložite ob prihodu otroka v oddelek.

 

 

 

Plačilo programa

Ceno programa predlaga svet zavoda, določi jo pa Mestna občina Ljubljana.

Stroške programa krijejo starši, občina in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prispevek staršev se odmerja na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o plačilih za programe v vrtcih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o interventnih ukrepih.

O višini prispevka na osnovi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev odločajo pristojni Centri za socialno delo. Obrazec dobite v meniju Obrazci.

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Accessibility