dobrodošli pri nas …

Navodila o poletnih rezervacijah in izpisih

Spoštovani starši, posredujemo vam navodilo o poletnih rezervacijah in izpisu otroka iz vrtca. Oba obrazca sta dostopna pod zavihkom Obrazci.

KORIŠČENJE POLETNE REZERVACIJE

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljate rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.

Npr: –  od 23.6. do 22.8. – dva meseca, rezervacija je koriščena v celoti;

  • od 23.6. do 10.8. – en mesec in 19 dni, rezervacija je koriščena v celoti;
  • od 23.6. do 22.7. – en mesec in lahko kasneje še koristite en mesec;
  • od 23.6. do 23.7. – en mesec in en dan – rezervacija je koriščena v celoti.

Starši ste rezervacijo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Obrazec dobite na spletni stani vrtca, na upravi vrtca in pri strokovnih delavcih katerim obrazec tudi oddate. Vnos v e-asistenta ni dovolj za obračun.

Vlogo za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka skupaj z ustreznim zdravniškim potrdilom pošljite na upravo vrtca.

Rezervacijo lahko koristite v skupnem trajanju največ 2 meseca letno. Za rezervacijo starši plačate 30 % od z odločbo določenega dohodkovnega razreda.

Starši lahko uveljavljate rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Starši otrok, ki imate stalno bivališče izven MOL lahko koristite rezervacije pod pogoji, ki jih predpisuje vaša občina.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

O izpisu otroka je potrebno vrtec pisno obvestiti vsaj 15 dni pred nameravanim izpisom. Petnajst dnevni rok za izpis začne teči z dnem prejema izpisnice. Izpisnico oddate strokovnim delavcem vrtca (vzgojiteljem oz. pom. vzgojitelja).

Starši, ki izpisujete starejšega otroka in mlajši ostaja vključen v vrtec morate o izpisu obvestiti pristojni CSD v 8 dneh na obrazcu za sporočanje sprememb, ki ga dobite na spletni strani CSD. Prosimo, da izpisnice prinašate v dveh izvodih. En izvod izpisnice podpisane s strani strokovnega delavca obdrži vrtec, drugi izvod pa priložite obrazcu za sporočanje sprememb.  

Ob izpisu edinega otroka vključenega v vrtec izpisa ni potrebno sporočati na CSD. V tem primeru lahko izpolnite en izvod izpisnice, ki ga obdrži vrtec. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 01/2445-250 oz. na spletnem naslovu: oskrbnine@vrtec-vrhovci.si

Accessibility