dobrodošli pri nas …

VPISI OTROK V NOVO ŠOLSKO LETO 2024/25

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2024/25 bo potekal od 1. do 15. marca 2024.

Razpis-za-vpis-v-vrtec-2024-25.pdf

Vlogo za vpis morajo oddati:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2023/24 in še potrebujejo vrtec,
  • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2023 in otrok ni sprejet v vrtec,
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

  • oddajo osebno v vrtec 
  • pošljejo priporočeno po redni pošti na naslov Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljubljana
  • oddajo skenirano na uradni elektronski naslov vrtca: tajnistvo@vrtec-vrhovci.si

VLOGA 2024/25 ZA VPIS OTROKA V VRTEC

Vloga-za-vpis-otroka-v-vrtec-za-solsko-leto-2024-25.pdf

Vloga-za-vpis-otroka-v-vrtec-za-solsko-leto-2024-25-neposredno-vnasanje.docx

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 3. do 5. aprila 2024. Po zasedanju komisij bodo staršem dne 9. aprila 2024  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

V točki PREDNOSTNI SPREJEM starši označijo, iz katerega razloga po 20. čl. ZVrt, ima otrok prednostni sprejem. Vlogi treba obvezno priložiti individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo. V primeru obravnave družine na Centru za socialno delo (CSD) je potrebno priložiti mnenje CSD o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbo, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani CSD, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo na CSD.

V primeru, da starši v šolskem letu 2024/25 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih.

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani.

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Vloga-za-vpis-otroka-v-vrtec-za-solsko-leto-2024-25.pdf

 

Accessibility